Termal Tedavi Tesisleri

Termal Tedavi Tesisleri

Termal Tedavi Tesisleri

Termal Tedavi Tesisleri

Doğa,doğatermal,doğa termal,esenköy,devremülk,tatilköyü,tatil,doğatermalesenköy,doğa termal esenköy,doğa esenköy,doga,dogatermal,doga termal,doga termal esenköy,doga devremülk,esenköy tatilköyü,doga esenköy tatilköyü

KAPLICALAR YÖNETMELİĞİ

Kaplıcalar Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığından

Resmi Gazete Tarihi: 24/07/2001

Resmi Gazete Sayısı: 24472

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (Değişik madde: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/1.mad) Bu Yönetmelik; toprak, yeraltı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezleri ile ilgili hususlar ve buralarda kurulacak sağlık amaçlı her türlü tesisin nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi, kurulması, işletme izinlerinin verilmesi, denetlenmesi ve sağlık koşullarına uygun biçimde kontrol altına alınması için gerekli esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 – (Değişik madde: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/2.mad) Bu Yönetmelik; doğal tedavi edici unsurların sağlık amaçlı kullanıldığı kaplıca, içmece ve talassoterapi tesisleri ile bu tesislerin sahip ve işletenlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 200-210 uncu maddelerine, 3153 sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanuna ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen ve bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olan deyimlerden;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,

b) Kaplıca: Kaplıca tedavisinin uygulandığı ortamları,

c) Doğal Tedavi Unsuru: Kaplıca tedavisinde kullanılan toprak, yeraltı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, peloidler (çamurlar) ve iklimsel unsurları,

d) Kaplıca Tedavisi: Doğal tedavi unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedaviler ile birlikte kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemini,

e) Kür: Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla, belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemini,

f) Balneoterapi: Termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğal tedavi unsurlarının banyo, içme ve inhalasyon (soluma) yöntemleri ile kür tarzında tedavi amaçlı kullanımını,

g) Klimaterapi (İklim Tedavisi): Hava sıcaklığı, nemi, rüzgar şiddeti ve hızı, güneş ışınımı ve benzeri iklimsel faktörlerin sistematik, dozlanmış, kür tarzında uygulanmasını,

h) (Değişik bend: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/3.mad) Talassoterapi: Deniz iklimi ve unsurlarının kür tarzında uygulanmasını,

ı) Peloidoterapi: Doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve/veya inorganik maddeler olan peloidlerin bir balneoterapi yöntemi olarak kullanılmasını,

i) Mineralli Sular: Doğal veya sondaj-galeri yoluyla yeryüzüne çıkarılan, litresinde en az 1 gram çözünmüş mineral içeren, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış olan, fizyolojik ve tedavi edici etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış suları,

j) (Değişik bend: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/3.mad) Termomineral Sular: Çıkış noktasında sıcaklığı 20

C ve üzerinde olan mineralli suları,

k) (Değişik bend: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/3.mad) Termal Su: Çıkış noktasında sıcaklığı 20

C ve üzerinde olan suları,

l) Kaplıca Suları: Kaplıca tedavisinde kullanılan termal, mineralli ve termomineralli suları,

m) Rekreasyon: Doğal tedavi unsurlarının, tedavi dışında, turistik ve dinlenme amaçlı olarak kullanımını,

n) Tesis İzni: Doğal tedavi unsuru için düzenlenen tıbbi rapora ve bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan projelerin Bakanlıkça onaylanmasını takiben verilen izni,

o) (Değişik bend: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/3.mad) İşletme İzni: Tesis izni alındıktan sonra, Bakanlıkça bu Yönetmelikte istenilen diğer hususları tam olarak yerine getirmek suretiyle tesis izni verilmesine esas olan projelere göre bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra kurulacak sağlık amaçlı tesislere verilen izni,

p) Kaptaj: Termal suların doğal olarak veya mekanik yolla yeryüzüne çıkması esnasında yer altı ve yerüstü suları ile karışmamasını, kirlenmemesini, debi ve sıcaklıkları ile kimyasal bileşimlerinin değişmemesini sağlamak, sudaki gazların kaçmasını önlemek ve termal suları en iyi şekilde toplamak amacı ile özel teknikle yapılan toplama havuzu, kuyu galeri, sondaj kuyusu ve benzeri tesisleri ile bunların karışımından oluşan tesisleri,

Doğa,doğatermal,doğa termal,esenköy,devremülk,tatilköyü,tatil,doğatermalesenköy,doğa termal esenköy,doğa esenköy,doga,dogatermal,doga termal,doga termal esenköy,doga devremülk,esenköy tatilköyü,doga esenköy tatilköyü

r) Jeolojik-Hidrolojik Etüd: Termal suların oluşumu, ısınması, çıkış mekanizması, rezervuar (akifer) formasyon veya kayaçlar, jeolojik yapı ve tektonik, suların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile analizleri, koruma alanları, termal suların sıcaklık ve debi artırım imkan ve şekilleri, rezervuar potansiyeli, emniyetli üretim şekil ve miktarı gibi araştırma konusu ile ilgili diğer hususların açıklandığı ve ilgili bilim dallarının da yardımı ile konuya ilişkin olarak bilgi, teknik, uygulama, görüş ve önerilerin yer aldığı jeolojik harita, kesit, diyagram ve benzeri etkileri de içeren araştırma raporunu,

s) Termal Su Sondajı: Yapıları jeoloji-hidrojeoloji ve jeofizik etüdler sonunda yeraltında varlığı belirlenen termal suların sondaj yapılarak yer altından yeryüzüne çıkarılmasını,

ş) Kaynak Koruma Alanları: Termal suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, debi ve sıcaklıklarının çeşitli engellerle değişmesini önlemek ve her türlü kirlenmeye karşı korunması amacı ile termal kaynak, kuyu ve sondaj kuyusu çevresinde jeolojik, hidrojeolojik verilere göre belirlenen alanları,

t) (Ek bend: 30/06/2003 – 25154 S. R.G. Yön./1. md.) Sertifika: Kaplıca tedavisi amaçlı olarak kişilere uygulayacakları tıbbi işlemlere ilişkin Bakanlıkça veya Bakanlık tarafından yetki verilen kuruluşlarca verilen eğitimi başarı ile tamamlayan tabipler adına düzenlenen belgeyi,

u) (Ek bend: 30/06/2003 – 25154 S. R.G. Yön./1. md.) Sertifikalı Tabip: 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a göre Türkiye’de mesleğini icra etme hak ve yetkisi bulunan ve bu maddenin (t) bendinde belirtilen sertifikaya sahip olan tabibi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM : Kaplıca Tesislerinin Türleri, Yöntemleri ve Tedavi Bölümleri

Kaplıca Tesislerinin Türleri

Madde 5 – Kaplıca tedavisi amacı ile aşağıdaki tesis türleri kurulabilir.

a) Kaplıca Kür Merkezi: Kaplıca ortamında kurulu konaklama imkanlarından yararlanılan, hastaların uzman doktor tarafından düzenlenen ve kontrol edilen bir kür programı çerçevesinde açık kür denilen ve hastaların ayakta kaplıca tedavisi gördükleri tesistir.

b) Kaplıca Kür Kliniği: Klinik tarzında düzenlenip inşa edilmiş, kaplıca tedavisi endikasyonu konulmuş hastaların uzman doktor tarafından kapalı kür denilen ve hastaların yatırılarak kaplıca kürü uygulandığı tesistir.

Kür kliniği, tıbbi değerlendirme kurulu raporuna uygun olarak sadece belirli hastaların ve hastalıkların tedavisinde hizmet verecek spesifik kür kliniği olarak değerlendirilebilir.

c) (Değişik bend: 30/06/2003 – 25154 S. R.G. Yön./2. md.) Kaplıca Kür Oteli: Kaplıca tedavisi endikasyonu konmuş hastaların ve/veya sağlık amaçlı kür görenlerin konakladığı, uzman doktor kontrolünde kaplıca uygulamaları görmelerini sağlayan ve denetlenen tedavi bölümlerini ihtiva eden otel tipi tesistir. Otel bölümü, Turizm Tesisleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılır.

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve özel hastaneleri düzenleyen mevzuat hükümleri saklıdır.

Kaplıca Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

Madde 6 – Kaplıca tedavileri sırasında doğal tedavi unsurlarının tıbbi değerlendirmesine göre aşağıdaki yöntemler kullanılır.

a) Balneoterapi: Banyo kürleri, içme kürleri, inhalasyon kürleri, peloidoterapi ve diğer balneoterapi yöntemleri,

b) Klimaterapi (İklim Tedavisi): Açık hava banyoları, arazi kürleri, helioterapi ve diğer klimaterapi yöntemleri,

c) Balneoklimaterapi: Balneoterapi ve klimaterapi yöntemlerinin bir arada kullanıldığı yöntem,

d) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Elektroterapi, egzersiz tedavileri, ergoterapi, masaj ve diğer yöntemler,

e) Medikal Tedavi: Kaplıca tedavisi sırasında hastaya lokal veya sistemik olarak uygulanan ilaç tedavisi yöntemi,

f) Psikoterapi ve Diğer Psikiyatrik Yöntemler,

g) Destek Uygulamalar: Sağlık eğitimi, diyet uygulamaları, günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, davranış değişikliği eğitimleri ve psikolojik destek yöntemi.

Doğa,doğatermal,doğa termal,esenköy,devremülk,tatilköyü,tatil,doğatermalesenköy,doğa termal esenköy,doğa esenköy,doga,dogatermal,doga termal,doga termal esenköy,doga devremülk,esenköy tatilköyü,doga esenköy tatilköyü

Kaplıca Tesislerindeki Tedavi Bölümleri

Madde 7 – Balneoterapi bölümü, tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda oluşturulur. Bu bölümde uygulanacak olan balneoterapi yöntemlerine uygun olarak gerekli birimler yer alır.

Banyo uygulama birimleri;

a) Termal tedavi havuz/havuzları,

b) Sıra banyoları (küvetler),

c) Lokal banyo aygıtları (ekstremite, oturma banyoları vb.),

d) Tedavi duşları,

e) Egzersiz havuzu,

İçme kürü birimleri; en az bir tane içme kür mekanı (suyun hijyenik şekilde kullanıma verildiği çeşme veya çeşmelerle ilgili donanım ve bardak gibi sarf malzemeleri), uygun dinlenme mekanları,

İnhalasyon kür birimleri;

a) Bireysel inhalatörler,

b) İnhalasyon oda veya odaları,

c) Toplu inhalasyon mekanları (inhalatoryum),

Peloidoterapi birimleri;

a) Peloid hazırlama birimi,

b) Peloid banyo küvetleri,

c) Peloid paket uygulamaları için odalar,

Talassoterapi birimleri;

a) Banyo uygulamaları için gerekli koşullara ek olarak doğal solaryum mekanları,

b) Deniz suyunun ısıtılarak kullanılması söz konusu ise suyun niteliğinin bozulmadan ısıtılması için kullanılacak donanımın yerleştirildiği mekanlar,

Gaz banyosu birimleri;

a) Gaz banyosu kabinleri,

b) Radon gazı inhalasyon ortamlarıdır.

Bu birimler tıbbi değerlendirme kurulunun verdiği endikasyonlara göre projelendirilip kurulabilir; burada yer almayan diğer birimler tıbbi değerlendirme kurulunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda kurulur.

Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü

Madde 8 – (Değişik madde: 30/06/2003 – 25154 S. R.G. Yön./3. md.)

Fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon bölümü, tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda oluşturulur. Bu bölüm 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamnameye göre izin almak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kaplıca Tesislerine Ait Koşullar

Kaynak Koruma Alanları

Madde 9 – Termal suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, debi ve sıcaklıklarının yer altı ve yerüstünde olabilecek çeşitli etkenlerle değişmesini önlemek ve her türlü kirlenmeye karşı korunması amacı ile doğal çıkışlı termal kaynak, sondaj kuyusu çevresinde jeolojik ve hidrojeolojik verilere göre koruma alanları ve alınacak tedbirler belirlenir. Bu amaçla kaptaj ve sondaj kuyularının ve üretim sistemlerinin kirlenmeyi önleyici tekniğe uygun olması gerekir.

(Değişik fıkra: 30/06/2003 – 25154 S. R.G. Yön./4. md.; Değişik fıkra: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/4.mad) Yapılan incelemede belirlenen kaynak koruma alanlarına ait koruma zonları uygun ölçekli harita ve ayrıca imar planlarında gösterilerek alınacak tedbirler, plana dipnot olarak yazılır.

(Mülga fıkra: 30/06/2003 – 25154 S. R.G. Yön./4. md.)

Kaynak koruma alanı raporu, hidrojeoloji konusunda uzman bir jeoloji mühendisi tarafından hazırlanır.

Tedavi Ortamları

Madde 10 – Kaplıca tesislerinde doğal tedavi unsurları ile etkileşimde bulunan tedavi küvetleri, havuzlar, peloid uygulama yerleri gibi mekanların tümü su ile etkileşimi olmayan, kolay temizlenip dezenfekte edilebilen, dezenfektan maddelerle bozulmaya uğramayan malzemeler kullanılarak yapılır.

Bütün tedavi birimlerinde tek başına tedavi alan hastalarda acil durum ihbarı yapacak ışıklı ve/veya sesli uyarı sistemleri kurulur.

Balneoterapi Birimleri

Madde 11 – Kaplıca tesisinde bulunan balneoterapi birimleri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır,

a) (Değişik bend: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/5.mad) Tedavi havuzu birimi: Havuz, soyunma-giyinme dolapları, duş ve dinlenme mekanlarından oluşur. Havuzun boyutları kullanıcı kapasitesine göre belirlenir. Havuz zemin alanı kişi başına en az üç metrekare olacak şekilde düzenlenir. Havuzun derinliği en fazla net 150 santimetre olmalıdır. Havuz içine inen dolgu basamaklı merdiven bulunur, ayrıca merdiven kenarına ve havuz iç duvarına tutunma kolları yapılır. Gerekirse havuz içine hasta indirmeye yarayan sabit veya hareketli bir sistem kurulur. Havuzlarda su taşırma ve tahliyesini sağlayan sistemlerin bulunması zorunludur. Havuz çevresinde devamlı su değişimini sağlayan su taşırma olukları yer alır. Havuz suyu kullanıcı başına saatte 1500 mililitre yenilenecek biçimde havuza verilir. Havuza girmeden duş ve ayak dezenfeksiyon kanalından geçilmesi sağlanır. Havuzun doldurulmasında, havuz içinde hareketsiz su bölgelerinin oluşmasını önleyecek şekilde bir doldurma ve taşırma sistemi kullanılır.

b) (Değişik paragraf: 30/06/2003 – 25154 S. R.G. Yön./5. md.;Değişik paragraf: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/5.mad) Sıra banyoları birimi: Banyo odasının alanı en az net 5 metrekare olmalıdır. Banyo odasında ortaya çıkacak su buharı ile karbondioksitli veya kükürtlü su kullanılıyor ise ortama salınacak gazların banyo odasından tahliyesi için yeterli havalandırma düzeneği bulunmalıdır. Banyo odasında sadece tedavi amacına uygun banyo küveti ve donanımı yer alır, tuvalet bulunmaz.

Tedavide, karbondioksitli veya kükürtlü su kullanılıyor ise bu tür suların tedavide kullanımı için özel olarak tasarlanmış küvetler kullanılır.

Küvetlerde kullanılan su her hastadan sonra değiştirilir, usulüne uygun küvet temizliğinin yapılmasının ardından bir sonraki hastanın kullanımına sunulur.

c) (Değişik bend: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/5.mad) İçme kürü birimi: İçme kürü için ayrılan mekanların büyüklüğü, kürden yararlanan hastaların sayısına göre belirlenir. İçmede; her hasta için ayrı tek kullanımlık, tercihen kağıt bardaklar kullanılır, kullanılan suya dezenfeksiyon amaçlı bir katkı maddesi eklenemez, kullanılacak su, içme yerine hijyenik koşullara dikkat edilerek doğrudan kaynaktan ve bekletilmeden ulaştırılır.

d) Peloidoterapi birimleri: Peloidler (çamur) tedavide kullanılmadan önce peloid hazırlama biriminde içindeki yabancı maddelerden arındırma, sterilizasyon, homojenizasyon işlemlerinden geçirilir. Peloid hazırlama birimi peloidoterapinin uygulandığı mekandan ayrı, ancak bağlantılı bir mekanda kurulur. Peloidoterapi uygulamasının yapıldığı odalarda uygulamadan çıkan hastaların yıkanması için duş bulunur.

Peloidler, turba hariç, tedavide bir kez kullanılır. Bir kez kullanılan turba, ayrı bir yerde beş yıllık olgunlaşma süresini tamamlamak üzere usulüne uygun şekilde depolanır. Depolanan turba olgunlaşma süresini tamamladıktan sonra yeniden kullanılabilir. Diğer çamurlar kullanıldıktan sonra çevre kirliliği yaratmayacak şekilde usulüne ve tekniğine uygun şekilde işletmeci tarafından bertaraf edilir.

e) İnhalasyon birimleri: Bireysel inhalatörlerin bulunduğu inhalasyon salonu ile oda inhalasyonu için bir veya birkaç kişinin tedaviye alınabileceği, inhalasyonda kullanılacak mineralli suyu endikasyonuna uygun çapta partiküllere bölüp ortama salmak için gerekli teknik gereçlerle donatılmış odalar bulunur.

f) (Ek bend: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/5.mad) Gaz banyosu birimleri: Tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda insan sağlığını koruyacak gerekli önlemler alınarak, uygun teknoloji kullanılarak kurulur ve denetlenir.

Bütün bu sistemlerde mineralli suyun bakteriyolojik kirlenmesini önleyici tedbirler alınır. Cihazların her bir hastanın kullanımından sonrası dezenfeksiyonu için gerekli düzenleme yapılır.

Fizik Tedavi ve/veya Rehabilitasyon Birimleri

Madde 12 – Kaplıca tesisinde bulunan fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon birimleri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. Fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon biriminde soyunma-giyinme dolapları, duşlar, tuvalet ve dinlenme mekanları bulunur.

a) Egzersiz birimi; en az 50 metrekarelik bir alan, toplu egzersizler ve aletli egzersizler için düzenlenir.

b) Masaj birimi; tek oda veya kabinlerin zemin alanı en az 5 metrekare olmalıdır.

c) Fizik tedavi birimi; tek oda veya kabinlerin zemin alanı en az 5 metrekare olmalıdır.

d) (Değişik bend: 30/06/2003 – 25154 S. R.G. Yön./6. md.) Hidroterapi birimi (rehabilitasyon havuzu birimi); en az 2.5 x 2.5 metrekare alan ve en derin yeri 150 santimetre derinlik boyutlarında havuzlardan oluşmalıdır. Havuzlarda kullanılan su her hastadan sonra değiştirilir, usulüne uygun havuz temizliliğinin yapılmasının ardından bir sonraki hastanın kullanımına sunulur. Rehabilitasyon havuzlarında karbondioksitli ve kükürtlü sular kullanılmaz.

Destek Birimleri

Madde 13 – Kaplıca tesisinde aşağıdaki destek birimleri de ihtiyaca göre kurulur.

a) Laboratuvar,

b) Diyet mutfağı,

c) Bireysel ve grup terapi imkanı veren psikolojik destek birimi,

d) Sağlık eğitimi birimi,

e) Diğerleri.

Sağlık Personeli

Madde 14 – (Değişik madde: 30/06/2003 – 25154 S. R.G. Yön./7. md.;Değişik madde: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/6.mad;Değişik madde: 28/02/2006-26094 S.R.G Yön/1.mad)

Kaplıca tesislerinde asgarî olarak;

a) Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı veya tıbbi değerlendirme kurulunun göreceği lüzum üzerine tıbbi endikasyona göre kaplıca tedavisi konusunda deneyimli diğer uzmanlık dallarından hekim,

b) Fizyoterapist, hemşire, sağlık memuru veya sağlık teknikerinden herhangi biri,

çalıştırılır.

Sağlık personelinin, kaplıca tesislerindeki sağlık hizmeti aksatılmayacak şekilde çalıştırılması esastır. Ancak, birinci fıkranın (a) bendinde sözü edilen uzman hekimler, kaplıcadaki hasta yoğunluğu, hastaların sağlık durumları dikkate alınarak kısmî zamanlı çalıştırılabilir. Kısmî zamanlı uzman hekim çalıştırılması halinde kaplıcada tedavi gören veya görmek isteyen hastalar bilgilendirilmek zorundadır.

Mesul Müdürlük

Madde 15 – Kaplıca tesislerinde işletmecinin devamlı olarak işinin başında bulunması esastır. İşletmecinin devamlı surette bulunmasına imkan olmayan hallerde mesul müdür marifetiyle işin yürütülmesi mümkündür. Mesul müdüre ait bilgi ve belgeler il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Mesul müdür, sağlık eğitimi görmüş yüksek okul mezunundan olur.

Mesul müdür görevlendirilmesi, işletmecinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Tedavilerin Düzenlenmesi

Madde 16 – Kaplıcalarda banyo, içme, inhalasyon, iklim ve çamur gibi doğal unsurlarla yapılan tedaviler, tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından programlanır ve denetlenir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından programlanır ve denetlenir. Hastaların kür başı ve kür sonu tedavi etkinliği değerlendirilmesi ile kür içi komplikasyonların izlenmesi tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kaplıca Tesislerinin İzne Bağlanması, Kurullar ve Görevleri

İzin Zorunluluğu

Madde 17 – (Değişik fıkra: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/7.mad) Kaplıca tesislerini işletmek isteyenler bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak Bakanlıktan önce tesis izni, sonra işletme izni almak zorundadır. Kurulu ve faaliyette olan tesisler için tesis ve işletme izin süreçleri bir arada yürütülür.

Bu Yönetmeliğe göre verilen izin, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak ilgili mevzuat uyarınca diğer kuruluşlardan izin almak zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

İlk Başvuru, İnceleme ve Analiz

Madde 18 – Bu Yönetmelikte belirtilen kaplıca tesislerini işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kaynakta veya çıkış noktasında hiçbir işlem yapmadan kaynağın veya çıkış noktasının yerini tereddüte meydan vermeyecek şekilde belirleyen plan veya kroki ile birlikte valiliğe müracaat ederler.

Başvurunun sağlık müdürlüğüne intikali üzerine kaynak veya sondaj-galeri, başvuru sahibi tarafından sağlık müdürlüğü elemanlarının kontrolünde numune alınacak şekle getirtilir. İnceleme ve tespit kurulu kaynağı veya çıkış noktasını mahallinde inceleyerek gerekli tespitleri yapar ve EK -1 deki raporu düzenleyerek imzalar.

(Değişik fıkra: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/8.mad) Alınan numunelerin bakteriyolojik ve kimyasal analizleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı laboratuvarlarında veya Bakanlıkça yeterli ve uygun görülecek laboratuvarlarda yapılır, pestisit analizleri ise kaplıca suyunun beslenme havzasının tarımsal veya endüstriyel bölgede bulunması halinde yaptırılır. Analiz sonuçları mineralli su için EK-2 ve EK-3, peleoid (çamur) için EK- 4 deki rapor formatına uygun olarak tanzim edilir. Radyoaktivite analizleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu laboratuvarlarında yapılır. Analiz sonuçları ilgili valiliğe ve bilgi için Bakanlığa gönderilir.

Tesis ve işletme iznine esas her türlü analiz ücretleri ile inceleme ve tespit kurulunun yolluklarının yürürlükteki mevzuata uygun olarak ödenmesinden işletme sahibi sorumludur.

(Değişik fıkra: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/8.mad) Analiz sonuçları ve inceleme ve tespit kurulunun raporu sağlık müdürlüğünce incelenerek valiliğin görüşü ile Bakanlığa gönderilir. Söz konusu belgeler tıbbi değerlendirme kurulu tarafından incelenir ve EK-5’de bulunan rapor ile inceleme sonucu belgelenir. İnceleme sonucu valiliğe bildirilir.

İnceleme ve Tespit Kurulu

Madde 19 – (Değişik fıkra: 30/06/2003 – 25154 S. R.G. Yön./8. md.) Tesis izninin verilmesi aşamasında inceleme ve tespit kurulu; sağlık müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, gıda ve çevre kontrol şube müdürü, sağlık ocağı tabibi, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi ve çevre sağlığı teknisyeninden; işletme izni verilmesi aşamasında kurula iştirak etmek üzere katılacak tıbbı ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı veya fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanından oluşur.

Bu Kurulun Görevleri:

Doğa,doğatermal,doğa termal,esenköy,devremülk,tatilköyü,tatil,doğatermalesenköy,doğa termal esenköy,doğa esenköy,doga,dogatermal,doga termal,doga termal esenköy,doga devremülk,esenköy tatilköyü,doga esenköy tatilköyü

Tesis izni verilmesi aşamasında;

a) İlk başvurudaki kaynakla ilgili bilgilerin doğruluğunun ve kaynak çevresinde kirlilik yaratacak faktörlerin belirlenmesi,

b) Kaynaktan usulüne uygun olarak bakteriyolojik, kimyasal ve radyoaktivite ölçümleri için numune alınması,

c) (Değişik bend: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/9.mad) Kaynak başında yapılması gerekli debi, su sıcaklığı ve pH ölçümünün yapılması,

d) EK-1 de belirtilen formattaki raporun doldurularak imzalanmasıdır.

İşletme izni verilmesi aşamasında;

a) Tesisin Bakanlıkça onaylanan tesis projesine uygun inşa edildiğinin belirlenmesi,

b) Projeye göre yapılan tedavi birimlerinin uygunluğunun belirlenmesi,

c) (Değişik bend: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/9.mad) EK-6 da belirtilen formattaki raporun doldurularak imzalanmasıdır.

Kurul üyelerinin tespitleri arasında ihtilaf doğması halinde Bakanlık konu ile ilgili uzmanın tespit ve görüşünü dikkate alabilir veya yeniden bir kurul oluşturabilir.

Tıbbi Değerlendirme Kurulu

Madde 20 – (Değişik fıkra: 30/06/2003 – 25154 S. R.G. Yön./9. md.) Tıbbi değerlendirme kurulu, Bakanlık tarafından görevlendirilen iki tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı ve bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanından oluşur.

(Değişik fıkra: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/10.mad) Bu Kurulun Görevleri:

a) EK-1, EK-2 ve EK-4’teki raporların incelenmesiyle kaplıca tedavisinde kullanılacak doğal tedavi unsurunun tıbbi balneolojik ve klimatolojik değerlendirmesi,

b) Bu değerlendirmeler sonucu oluşturulan önerilerin yer alacağı EK-5’teki raporun düzenlenmesi ve imza altına alınması,

c) İşletme izni aşamasında EK-3’teki analiz değerlerinde, tesis izni aşamasındaki değerlerden bir sapma olması halinde değerlendirme yapılmasıdır.

Tesis İzni ve Gereken Belgeler

Madde 21 – (Değişik madde: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/11.mad) Tıbbi değerlendirme kurulunun olumlu raporundan sonra istenilecek belgeler;

a) İnceleme ve tespit kurulu raporu (EK-1),

b) Kaplıca tesisine ait doğal tedavi unsurunun analiz raporu (EK-2),

c) Doğal tedavi unsurunun tıbbi değerlendirme kurulu raporu (EK-5),

d) Hidrojeoloji konusunda uzman jeoloji mühendisi tarafından hazırlanan kaynak koruma alanlarını da kapsayan hidrojeolojik rapor,

e) Talassoterapi tesisleri hariç olmak üzere kaynak merkez olmak üzere yarı çapı en az 500 metrelik bir daire dahilindeki çevresinin 1/200 ve 1/25000 ölçekli haritası,

g) Kullanılacak doğal tedavi unsuru kaynağının kullanım hakkına sahip olduğunu belirten tahsis belgesi, kira kontratı ve benzeri belgeler,

h) Projelendirilen tesislerin uygun ölçekli imar planı veya ilgili imarın uygun görüşü,

i) Tesisin kurulacağı alanın tapusu, tahsis belgesi veya kira kontratı.

Yukarıda belirtilen belgeleri içeren dosya üç nüsha halinde düzenlenir. Asılları ve suretleri tanzim edenler ve işletmeci tarafından imza ve tasdik edilir. Hazırlanan dosyalar sağlık müdürlüğünce incelenir ve belgelerin tamam olması halinde valiliğin görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir.

Belgelerin eksiksiz ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde projeler Bakanlıkça onaylanır ve tesis izni verildiği bir yazı ile valiliğe bildirilir. Dosyaların iki nüshası il sağlık müdürlüğünde ve işletmecide muhafaza edilmek üzere ilgili valiliğe gönderilir.

İşletmeciler, Bakanlıktan tesis izni almadan inşa ettikleri yapılardan dolayı hak talep edemezler.

Verilen tesis izninin geçerlilik süresi üç yıldır. İşletmecinin bu süre içerisinde tesisini tamamlayamaması ve Bakanlıktan ek süre talebinde bulunması durumunda bu süre Bakanlıkça en fazla bir yıl uzatılır.

İşletme İzni ve Gereken Belgeler

Madde 22 – (Değişik madde: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/12.mad) Tesisin kurulmasını müteakip, işletmeci tesisini tamamladığını valiliğe yazı ile bildirir. Valilikçe tesisin uygunluğunun belirlenmesi için inceleme ve tespit kurulu görevlendirilir. Kurulca tesisin mahallinde incelenmesi sonucu, bu Yönetmelik hükümlerine ve projelerine uygunluğunun belirlenmesi halinde, tedavi amaçlı kullanım yerlerinden örnekler alınarak aşağıdaki belgeler istenir.

a) Tedavi amaçlı kullanım yerleri analiz raporu (EK-3),

b) İnceleme ve tespit kurulunca tesisin incelenmesinden sonra düzenlenen ve EK-6’da örneği bulunan uygunluk bildirimi formu,

c) Mesul müdür sözleşmesi,

d) Bulundurulması gereken zorunlu sağlık personelin sözleşmeleri ve sağlık müdürlüğünce onaylı diplomaları,

e) İçme ve kullanma suyunun ne şekilde temin edildiğinin belgelendirilmesi,

f) Atık suların ne şekilde bertaraf edileceğinin belgelendirilmesi.

Bu belgeler valiliğin görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan işletmelere işletme izni verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM : Kaplıca Tedavisinde Kullanılacak Doğal Tedavi Unsurları

Özel Balneolojik Sular

Madde 23 – Kaplıca tedavisinde; yer altından doğal olarak ve sondaj-galeri yöntemleriyle çıkarılan kaplıca sularından özel sular olarak tanımlananlar aşağıdadır:

a) Karbondioksitli sular: Litresinde en az 1 gram çözünmüş, serbest karbondioksit içeren sulardır,

b) Kükürtlü sular: Litresinde en az 1 miligram titre edilebilir, -2 değerlikli kükürt (hidrojen sülfür kükürdü) içeren sulardır,

c) (Değişik bend: 30/06/2003 – 25154 S. R.G. Yön./12. md.) Radonlu sular: Litresinde en az 666 Bekerel (18 nanoküri) radon içeren sulardır.

d) Tuzlu sular: Litresinde en az 1 gram sodyum klorür bulunan sulardır.

e) Tuzlalar: Litresinde en az 5,5 gram sodyum ve 8,5 gram klorür (14 gram sodyum klorür) içeren sulardır.

f) Florlu sular: Litresinde en az 1 miligram flor içeren sulardır,

g) İyotlu sular: Litresinde en az 1 miligram iyot içeren sulardır,

h) Demirli sular: Litresinde en az 20 miligram 2 değerlikli demir içeren sulardır,

ı) Arsenikli sular: Litresinde en az 0,1 miligram arsenik içeren sulardır,

i) (Değişik bend: 30/06/2003 – 25154 S. R.G. Yön./12. md.) Akratotermal (Oligometalik) sular: Litresinde 1 gramın altında mineral içeren, doğal sıcaklığı 20

C’nin üzerinde olan ve etkinliği bilimsel çalışmalar veya gözlemlerle belgelenmiş olan sulardır.

j) (Mülga bend: 30/06/2003 – 25154 S. R.G. Yön./12. md.)

Diğer Balneolojik Sular

Madde 24 – Mineralli sular iyon olarak çoğunlukla sodyum, kalsiyum, magnezyum, klorür, bikarbonat ve sulfat içerirler. Bu sular, yukarıdaki iyonlardan %20 mEq nı aşanlarına göre kimyasal sınıflandırmaya tabi tutulurlar. İçme kürlerinde kullanılan mineralli suların karakteristikleri aşağıdaki gibidir:

a) Sülfatlı sular: Litrelerinde en az 1200 miligram sülfat bulunur.

b) Bikarbonatlı sular: Litrelerinde en az 1300 miligram bikarbonat bulunur.

c) Kalsiyumlu sular: Litrelerinde en az 500 miligram kalsiyum bulunur.

d) Magnezyumlu sular: Litrelerinde en az 150 miligram magnezyum bulunur.

e) Sodyumlu sular: Litrelerinde en az 500 miligram sodyum bulunur.

Balneolojik Suların İşleme Tabi Tutulması

Madde 25 – Kaplıca tedavisinde kullanılan doğal, termal ve mineralli sular, tıbbi değerlendirme kurulunun görüşü ile tedavideki etkinliği sağlayan kimyasal bileşimleri değiştirilmemek koşulu ile kontrollü olarak, ısıtma, soğutma, havalandırma ve çökertme gibi fiziksel işlemlere tabi tutulabilir.

Kimyasal bileşimleri değiştirmemek koşulu ile sadece Bakanlıktan izinli ürünlerle dezenfeksiyon yapılabilir.

Mineralli suların çıkarılması ve tedavi birimlerine isalesinde, suyun tedavi etkinliğini sağlayan kimyasal bileşimini bozmayan yöntemler kullanılır.

Peloidler

Madde 26 – Kaplıca tedavisinde, başlıca karakteristikleri açısından aşağıdaki peloidler kullanılır.

a) Turbalar: Yüksek su bağlama kapasitesi olan, asit pH’de peloidlerdir. Çeşitli doğal boya maddeleri, humik asitler ve ciltten emilebilen estrogen benzeri moleküller içeren çamurlardır.

b) Bataklar: Durgun sularda çöken, ufak tanecikli sedimentlerdir. Butimünöz ve mineralli bataklar olarak iki tipi vardır. Mineralli bataklar, termomineral suların kaynaklandığı ortamlarda oluşurlar.

c) Deniz ve Delta Balçıkları: Bunlar deniz ve akarsu deltalarında çöken, inorganik sedimentlerdir.

d) Topraklar: Su topluluklarının dışında, katı halde bulunan kayaçların veya organik maddelerin ufalanma, parçalanma ve ayrışması ile oluşan toz sedimentlerdir.

Doğal Gazlar

Madde 27 – Doğal gazlar yeraltından ya termomineral suların içinde çözünmüş halde ya da doğrudan gaz halinde çıkarlar. Bu gazlardan kaplıca tedavisine uygun olanlar karbondioksit, kükürt ve radon gazlarıdır.

Radon gazının kaplıca tedavisinde kullanımı için gazın ortamdaki en az konsantrasyonu 37 Bekerel/Litre

(1 nanoküri/Litre) olmalıdır.

İklimsel Etkenler

Madde 28 – Kaplıca kürü ve klimaterapi sırasında terapötik etkinliği olan ve maruz kalınan iklimsel etkenler şunlardır:

a) Termik Etkenler: Hava sıcaklığı, su buharı basıncı, hava hareketleri ve infraruj ışınımı.

b) Nemsel Etkenler: Hava nemi (% relatif ve mutlak nem ve su buhar basıncı).

c) Mekanik Etkenler: Rüzgar ve hava basıncı.

d) Kimyasal Etkenler: Parsiyel oksijen basıncı, ozon konsantrasyonu, kimyasal aerosoller, kirleticiler.

e) Aktinik Etkenler: Işık (görünür ışık ve ultraviyole).

f) Elektriksel Etkenler: Hava iyonları, elektrik ve manyetik alan, elektromanyetik impuls ışıması.

ALTINCI BÖLÜM : Muhtelif Hükümler

Çevre Düzenlemesi

Madde 29 - İşletmeci çevrenin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi için yürürlükte bulunan mevzuatın öngördüğü bütün tedbirleri almak zorundadır.

Kür merkezi çevresinde kür parkı, spor ve dinlenme tesisleri düzenlenir.

Rekreasyon Havuzları

Madde 30 – Rekreasyon havuzları, Turizm Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan Turizm Tesisleri Yönetmeliği hükümlerine göre tesis edilir ve işletilir. Termomineral su kullanılacak ise havuza verilmeden önce mineral içeriğine göre rekreasyona uygun hale gelecek miktarda tatlı su eklenir ve rekreasyon havuzları için uygun olmayan fizikokimyasal koşulların giderilmesi için gerekli diğer işlemlere tabi tutulur.

Ek ve Değişiklikler

Madde 31 – Tesiste yapılacak ek ve değişiklikler, yetkili makamın bilgilendirilmesi ve yazılı izniyle yapılır.

Tesisin kurulmasına esas olarak analiz edilen kaynaktan başka bir kaynak daha işletmeye alınacaksa bu Yönetmeliğin 18 ve 21 inci maddelerine göre bu kaynak için yeniden Bakanlıktan izin alınır.

Denetim ve Yaptırım

Madde 32 – Kaplıca tesisleri sağlık teşkilatının denetimine tabidir. Bu tesisler senede bir defa Bakanlıkça oluşturulan bir komisyon tarafından sağlık açısından denetlenir.

(Değişik fıkra: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/13.mad) (Değişik cümle: 28/02/2006-26094 S.R.G Yön/2.mad) Kaplıca suyunun kullanım yerinden alınan numunelerinde mikrobiyolojik kontroller üç ayda bir yapılır.Kaynaktan alınan numunelerde EK-2′ de belirtilen analizler üç yılda bir; kullanım yerinden alınan kimyasal analizler EK-3 de belirtilen formata uygun olarak her yıl yaptırılır. Kaplıca ortamının endüstriyel ve tarımsal kirliliğe maruz kalması durumunda tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda ek olarak bazı parametrelerin analizi de istenebilir. Alınan numuneler 18 inci maddede belirtildiği şekilde tesis sahibince analiz ettirilir, ayrıca bu tesislerin mahalli sağlık teşkilatınca en az üç aylık aralıklarla genel kontrolleri yapılır, gerekli görülen hallerde numune alınabilir.

Uygun Çıkmayan Suların Takibi

Madde 33 – Tesislerde kullanılan doğal tedavi unsurlarının 18 inci maddede belirtilen laboratuvarlarda yapılan analizlerinde bu Yönetmelikte öngörülen parametrelerdeki sınırların dışına çıkıldığının tespiti halinde işletme uyarılır. Bir hafta içinde tekrar numune alınır ve bu numunenin analizinde de uygunsuzluk bulunması halinde tesisin faaliyeti geçici olarak 15 gün süre ile durdurulur ve gerekli önlemler aldırılır. Bu süre sonunda tekrar alınan numunenin bu Yönetmeliğe uygun olması halinde işletmenin faaliyetine devamına izin verilir ve bir ay süre ile haftalık izlemeye alınır. Dört defa yapılan analiz sonuçlarının Yönetmeliğe uygun olması halinde normal izleme şekline dönülür.

İşletme Devri

Madde 34 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen işletme izni, izin belgesi üzerinde yazılı şahıs, adres ve iş için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde izin belgesi geçerliliğini kaybeder.

(Değişik fıkra: 28/02/2006-26094 S.R.G Yön/3.mad) İzin belgesinde belirtilen işletme sahibinin ve/veya işletmecinin veya adresinin değişmesi halinde; işletmeci tarafından üç ay içinde değişikliklerle ilgili bilgi, belge ve izin belgesinin aslı ile mahallin en büyük mülki amirine başvurulur.

İnceleme ve tespit kurulu tarafından yerinde gerekli incelemeler yapılarak, iznin verildiği sıradaki şartlarda bir değişikliğin olup olmadığının tespitine ilişkin rapor düzenlenir. Rapora göre yetkili makam izin belgesi üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden izin belgesi tanzim eder.

Tesis yerinin veya tesiste yapılan işin değişmesi halinde yeniden izin alınması şarttır.

İzin Belgesinin Kaybolması veya Tahrip Olması

Madde 35 – İşletmeci tarafından işletme izni belgesinin kaybolması halinde kayıp ilanı ile, işletme izninin okunamayacak şekilde tahrip olması halinde ise izin belgesinin aslı ile mahallin en büyük mülki amirine başvurulur.

İnceleme ve tespit kurulu tarafından yerinde yapılan incelemede, izin verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde, rapor hazırlanır ve hazırlanacak rapora göre yetkili makamca yeniden eski tarih ve sayısı ile gerekli açıklama yapılarak izin belgesi tanzim edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

Yasaklar ve Müeyyideler

Madde 36 – (Değişik madde: 30/06/2003 – 25154 S. R.G. Yön./13. md.)

Tıbbi Değerlendirme Kurulunun öngördüğü tedavi unsurlarının dışında tedavi unsurları belirtilerek basın, yayın, broşür ve benzeri yollarla reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılması yasaktır. Bu yasaklara ve yönetmeliğin diğer hükümlerine aykırı hareket eden işletmeler ile sahipleri hakkında, fiilin maliyetine göre 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde öngörülen müeyyideler tatbik olunur.

Düzenleme Yetkisi

Madde 37 – (Değişik madde: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/14.mad) Bakanlık bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik tebliğ, yönerge, uygulama kılavuzları ve benzeri düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Bu Yönetmeliğin EK-2, EK-3 ve EK-4’de belirlenen değerleri ilk referans değer olarak esas alınır, müteakip işlemlerde esas alınacak değerler ile peloidlerin üretim izinlerine ilişkin esaslar Bakanlıkça bilimsel gelişmeler doğrultusunda tebliğ ile belirlenir.

Ek Maddeler

Ek Madde 1 – (Ek madde: 04/11/2002 – 24926 S. R.G. Yön./1. md.;Değişik madde: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/15.mad) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca sit alanı olarak ilan edilen yerlerde faaliyette bulunan kaplıca tesislerinin, bu durumlarını belgelemesi kaydıyla bu tesisler hakkında bu Yönetmelik hükümlerindeki yer fizik kriterler uygulanmaz.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1 – (Değişik fıkra: 30/06/2003 – 25154 S. R.G. Yön./14. md.;Değişik madde: 09/12/2004 – 25665 S.R.G. Yön/15.mad) Halen izinsiz olarak faaliyette bulunan kaplıca tesislerinin sahip veya işletenlerince, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgili valiliğe başvuruda bulunulur. Bu süre içerisinde başvuruda bulunulan tesislerin dosyaları bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir ve durumları uygun görülen kaplıca tesislerine tesis ve işletme izni verilir. Süresi içerisinde başvuruda bulunulmayan veya başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan kaplıca tesisleri kapatılır ve sorumluları hakkında kanunî işlem yapılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun olmayan başvuru, sahibine birinci fıkradan faydalanma hakkı vermez. Birinci fıkralara göre yapılan başvurular iki ay içerisinde ilgili valilikçe Bakanlığa intikal ettirilir ve Bakanlıkça 15 gün içerisinde sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 38 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Termal sağlık turizmi “termal suyun tedavi edici etkilerinden yararlanmayı sağlayan, kür uygulamalarını içeren, kaynağın özellikleri yörenin kendine özgü iklimsel yararları ve avantajları çerçevesinde, bölgede kurulmuş tesislerde sunulan hizmetlerden yararlanarak, sağlığı koruyup geliştirmek ve bu kapsamda destekleyici diğer turizm faaliyetlerinin de olaya katıldığı hizmetlerle bütünleştirilmiş, multidisipliner anlayışla oluşturulan turizm çeşitlendirmesidir”. Türkiye için termal sağlık turizmi olayı yeni gelişen bir hizmet alanı olarak değerlendirilmektedir. Avrupa ülkelerine olan yakınlık pazarın bugün ve gelecekte önemli bir yere sahip olacağını göstermektedir.Termal sağlık turizminin geliştirilmesiyle, sağlık turizminde var olan boşluğun doldurulması, turizm mevsiminin uzatılması, turizm çeşitliliğinin arttırılması, yerli ve yabancı turistin gelişen ve değişen taleplerine yanıt verilmesi, turizmin bir parçası olarak termal turizm pazar payının genişletilmesi, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, Türkiye’nin turizm gelirlerinin arttırılması ve bu alandaki tanıtımı sağlanacaktır. Termal sağlık turizminde gelen talepleri karşılamak için uluslararası geçerliliği olan standartların sağlık hizmetlerinde sağlanması gerekmektedir. Bu standartlar; yeterli fiziki altyapı, çevresel etkenler, ulaşım, sağlık hizmetlerinde etik değerlere bağlılık, fiziki ve ekonomik açıdan kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti, yeterli tıbbi teknoloji, yeterli bilgi teknolojileri, uluslararası standartlarda ortak tedavi protokolleri, ulaşım ve transfer standartları, sağlık personelinin eğitimi ve kaliteli hizmet sunma standartları ile yurt dışı sağlık sigortalarının sunulan hizmetleri karşılaması için gerekli anlaşmaların yapılmasıdır. Termal sağlık turizminde kaplıca suyunun niteliği kadar bu suyun uygulanma şekilleri, uygulamayı yapan personelin niteliği ve uygulamanın yapıldığı tesislerin kalitesi de önemli olmaktadır (Başar Nacır, “Termal Sağlık Turizminin Ekonomideki Yeri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, TODAİE, Ankara, 2007).

(Termalizm, Kaplıca Amaçlı Kullanım)

Yapılan arkeolojik çalışmalara göre, termal sular yaklaşık 10 Bin yıldan fazla süredir birçok topluluk tarafından kaplıca amaçlı tedavi için kullanılmaktadır.Dünyadaki Mevcut Duruma Bazı Örnekler;
Termal turizm amaçlı olarak Almanya ve Macaristan’a 10 Milyon kişi, Rusya’ya 8 Milyon kişi, Fransa’ya yaklaşık 700 Bin, İsviçre’ye 800 Bin ve İspanya’ya 400 Bin kişi gitmektedir.126 Milyon nüfuslu Japonya’nın sadece Beppu şehrine 12-13 Milyon kişi termal turizm amaçlı olarak gelmektedir.

Baden Baden Kaplıcaları/ALMANYA

Das Leuze Kaplıca ve Rekreasyon Tesislerini (Stuttgart/Almanya) yaz aylarında günde 8000 kişi ziyaret etmektedir. Bu rakam, yıllık ortalama 3000 kişi/gün tedavi olmaktadır.

Das Leuze Kaplıca ve Rekreasyon Tesisleri (Stuttgart/Almanya) Japonya’da 1500 adet kaplıcada 100 milyon kişi termal turizm yapmaktadır. Beppu’da 1000 litre/saniye jeotermal su termal turizm amaçlı kullanılmaktadır. Amerika’da yaklaşık 10.000 yıldır kullanılan, Kızılderili kültüründen gelen termal turizm amaçlı 210 adet kaplıca vardır. Bu kaplıcalardan yılda 4,5 Milyon kişi yararlanmaktadır. Türkiye’deki Termal Turizmin Mevcut Durumu ve Termal Suların Özellikleri; Güzelleşmek ve daha sağlıklı olmak, stresten uzaklaşmak, bedeni ve zihni dinlendirmek için kaplıcaların kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır.Kaynak zenginliği açısından dünyada ilk 7 ülke arasında yer alan Türkiye’nin termal suları, hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşımaktadır. Ülkemizde debileri 2-500 lt/sn arasında değişen 1300 dolayında termal kaynak bulunmaktadır.Türkiye’de, 240 adet kaplıcadan yılda 10 Milyon kişi birçok hastalığın tedavisinde, rehabilitasyon ve dinlenme (tatil) amaçlı olarak faydalanmaktadır.

İzmir Balçova Tesisleri

T.C. Başbakamlık DPT 9ncu Kalkınma Raporu Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Enerji Hammaddeleri Alt Komisyonu’na bağlı olarak Türkiye Jeotermal Derneği ‘nin koordinasyonu ile hazırlanmış olan Jeotermal Çalışma Grubu Raporu’na göre 2013 yılında Türkiye’nin Termal Turizm hedefleri ve buna göre beklenen ekonomik katkı şöyledir:
Şubat 2006 itibariyle 402 MWt olan termal turizm kullanımının 2013 yılında 1100 MWt’a ulaşması beklenmektedir.Türkiye 2013 yılında termal turizm (kaplıca) yatağı kapasitesini 250.000 yatağa çıkarmalıdır. 2004 yılı itibariyle bu değer yaklaşık 40.000’dir. Ayrıca, yine 2013 yılında halen yılda 10.000 kişi civarında olan yabancı termal turist sayısı Avrupa Birliğine girilmesi durumunda 250.000 kişiye çıkarmaktır.Şu anda 10 milyon kişi olan iç termal turist (kaplıcada) sayısının 15 milyon kişiye çıkarılması hedeflenmelidir. Yani Termal Turizmde hedef 250.000 yabancı ve 15 Milyon yerli termal turist olmalıdır.
Buna göre beklenen ekonomik katkı;
Yerli termal turist10 Milyon kişi x 1000 USD = 10 Milyar USD (Termal tedavi süresi 15 gün olarak alınmıştır)
5 Milyon kişi x 400 USD = 2 Milyar USD (Termal tedavi süresi 3 gün, hafta sonu vb)Toplam 12 Milyar USD
Yabancı termal turist 250.000 kişi x 2500 USD = 625 Milyon USD (Termal tedavi süresi 15 gün olarak alınmıştır)
Bu hedeflere ulaşılması durumunda, termal turizm sektörü ülkemize yılda toplam 12 Milyar 625 Milyon USD ek ekonomik katkı sağlamış olacaktır.
Neler Yapılabilir;Türkiye’de kaplıca amaçlı olarak (~40 ºC) 50000 litre/saniye jeotermal su üretilmesi, tahmini bir potansiyel değerdir. Bu da termal potansiyelimizden ve kaplıcalardan günde en az 8 milyon kişinin yararlanması demektir.Türkiye’de bu potansiyelin değerlendirilmesi için; termal tesis için gerekli arsa, Valilik ve Belediyeler tarafından temin edilip yatırımcıya kiralanarak, yine Valilik ve Belediyelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığının Finans Desteği ile, jeotermal termal su üretim kuyusu, taşınması, dağıtımı, reenjeksiyonu ve benzeri sistemleri kurup işletmesi, ucuz ve uygun termal su sağlanmalıdır.Özel İdare, Belediye ve Özel Sektör birlikte veya Belediye şirketleri rekreatif ve termal turizm amaçlı bu tür tesisleri kurup işletmelidirler (Almanya’da Belediye Şirketlerinin yaptığı gibi).
ALMANYA VE İTALYA’DA BULUNAN BAZI TERMAL TURİZM ŞEHRİ VE TESİSLERİ HAKKINDA BİLGİ

Münih’e 100 km mesafede bulunan Bad Füssing termal tesisleri bir şehir özelliğindedir. 5 tane büyük kür merkezi, bir kaplıca şehrinin ihtiyacı olan oteller, kür parkları, binicilik parkları, sanatoryum, hastane, klinik oteller, konser salonları, ibadet yerleri ile bir bütün olup, 70 km²’lik bir alana yerleşen Bad Füssing’de 23.000 yatak bulunmaktadır.Ayrıca bölgede bulunan, bazı otellerin içerisinde kaplıca ve termal su tedavisi ile ilgili birimler bulunmaktadır. Bazı oteller ise bu tür ihtiyaçlarını ve hizmetlerini otel dışında bulunan tedavi maksatlı tesislerden almaktadırlar. Bad Füssing tam bir kaplıca şehridir. Jeotermal su sıcaklığı 57°C’dir ve bir şebeke ile termal su dağıtılmaktadır. Termal su üretim ve dağıtımını bir birlik üstlenmiştir. Ağırlıklı olarak kamudan oluşan bu birlik; Valilik, Belediye ve bu suyu kullananlardan oluşmuştur. Bad Füssing termal tesisleri Avrupa’nın en büyüklerinden birisidir. Bir kür merkezindeki büyük termal havuzların toplam alanı, 10.000 m²’ye kadar ulaşmaktadır. Bunlar yerel yönetimler tarafından yapılmıştır. Oteller ise özel sektörün kurduğu tesislerdir. Bad Füssing tesisleri yaz-kış çalışmaktadır ve buraya gelen insanlar tedavi, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını burada gidermektedirler.

Bad Füssing/Almanya

Bu bölgeye yakın bulunan Bad Griesbach termal tesisleri golf turizmine entegre olmuş tesislerdir. Oteller ve kür merkezleri birbirine yer altından büyük galerilerle bağlanmıştır. Oraya araba, otobüs vb. ile gelen tedavi edilecek kişi hiç etrafla temas etmeden yağmurla, rüzgarla karşılaşmadan otellere ve kür merkezine ulaşmaktadır.Bütün oteller birbirine yer altından bağlanmıştır ve Bad Griesbach Tesisleri yeni kurulmuştur ve burada yılda 1 milyon geceleme yapıldığı öğrenilmiştir. Yaklaşık ziyaretçi sayısı yılda 150.000 kişidir. Bir başka örnekte Münih yakınlarında bulunan Erding Termal tesisidir. Bu tesis daha çok rekreatif amaçlı, çatısı kapanıp, açılan bir termal havuz ve etrafıyla Münih’e hizmet etmektedir. Özel sektör tarafından kurulmuştur ve karlılığı yüksek bir tesis olarak kendisini göstermektedir. Ayrıca 60°C’lik jeotermal su 3000 metre derinden üretilmektedir. Bu suyla Erding’te 4000 ev ısıtılmaktadır ve termal su arıtılarak temiz su haline getirilip, şehre verilmektedir. Bu iki tesiste de reenjeksiyon yoktur. Almanya’da bulunan 200’den fazla kaplıca tesisi yani termal turizm tesislerinde direkt ve indirekt yaratılan ekonomik faaliyet yılda 30 Milyar $ civarındadır.Almanya’daki Kür ve Tedavi Merkezlerinin sayısı 241’dir. Bu tesislerdeki geceleme sayısı 65 Milyon, toplam ziyaretçi sayısı ise 12 Milyon’dur.İtalya’nın Padova bölgesinde bulunan Abano termal’de 130 tane otel bulunmaktadır. Otellerin çoğunda kendi içerisinde kaplıcaları, tedavi, çamur banyoları termal havuzları, inhalasyon birimleri, küvet birimleri bulunmaktadır. Abano Termal Turizm Şehrinde 1000 lt/s’ye kadar reenjeksiyon yapılmayan jeotermal su üretilip, dağıtılmaktadır. Yine üretim ve dağıtım sistemini Valilik, Belediye ve Otelcilerden oluşan bir birlik kar amaçsız olarak yapmaktadır ve 80°C’deki jeotermal suyu 0,2 Euro/m³’e satmaktadır. Yine buraya yılda gelen turist sayısı ile birlikte bu bölgenin turizmde sağlamış olduğu gelir 4,5 Milyar $ civarında hesap edilmiştir.Abano Terme bir şehir özelliğindedir. Burada da yine tedavi birimleri, oteller, oteller içerisindeki kaplıcalar, konser salonları, ibadet yerleri, bir şehirde bulunması gereken her türlü alışveriş, eğlenme ve dinlenme birimleri ile Abano Terme bir termal şehri olmuştur ve oteller kendi büyüklüklerine göre ihtiyaçlarına göre arsa seçmişler ve o bölgeye yerleşmişlerdir.200’ün üzerinde jeotermal kuyu açılmış ve burada yer alan jeotermal kuyular birbirine inter connekte olarak bağlanarak kullanılmaktadır. Oteller bu termal su ile de ısınma yapmaktadırlar. Abano Terme ile Bad Füssing Termal Turizm Şehri Avrupa’nın en büyüklerindendir ve bu termal şehirlere gelen konaklayan insanların en az %70’i kaplıca maksatlı olarak, tedavi amaçlı olarak gelmektedir. Bu tesisler yaz-kış doludur. Tedavi ve konaklama giderleri Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar yüksektir. 4 yıldızlı bir otelin indirimli sadece konaklama bedeli 100 Euro’nun üzerindedir.

Dolayısıyla Türkiye’de kurulacak olan Termal Turizm Tesisleri ile Avrupa’dan gelecek tedavi maksatlı küristlerin ihtiyaçları rahatlıkla karşılanabilecek ve işletilebilecektir. Bunun için Türkiye’de her türlü alt yapı (termal su, güzel tabiat, uygun iklim) bilgi birikimi, teknoloji, hizmet anlayışı mevcuttur. Termalizm Türkiye için bir şanstır. 10 yıl için hedeflediğimiz termal turizm ekonomik faaliyet tutarımız şu andaki Almanya’nın termal turizm ekonomik faaliyet tutarına eşittir.

Turizm Alan ve Merkezlerinde Yer Alan Termal Suların Kullanma Hakkı ve İşletilme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
BİRİNCİ BOLÜM Amaç Kapsam, Yasal DayanakAmaçMadde 1- Bu Yönetmeliğin Amacı: turizm alan ve merkezlerinde yer alan termal suların ; değerlendirilmesi, bu özellikteki suları kullanan ve kullanacak olan tesis ve işletmelerin nitelik ve niceliklerinin belirlenerek iyileştirilmesi, projelerinin onaylanması mevcut ve kullanılmayan veya artan termal suların ile yeniden bulunacak olan termal suların işletilmesi, kullanılan bu nitelikte suların diğer hak sahipleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; turizm alan ve merkezlerinde yer alan yıkanmaya mahsus şifalı sıcak maden sularının (mineralize termal sular) kullanma hakkını almış gerçek ve tüzel kişilerin kullandıkları termal sular ile kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası termal suların işletilme şekil ve şartları ile termal alanlarda bulunmuş ve bulunacak termal suların aranmasını, çıkarılmasını, işletilmesini, termal suları kullanan ve kullanacak olan tesis ve işletmelerin niteliklerini, bu tesis ve İşletmelere ilişkin plan ve projelerin onaylanmasını, tesis ve işletmelerin belgelendirilmesini, hak sahiplerinin bu özellikteki sular ve bu suların kullanıldığı tesis ve işletmelerle olan ilişkilerini ve yaptırımları düzenleyen hükümleri kapsamakladır.

Sofra suları ile içilen maden suları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Ancak, turizm alan ve merkezlerinde yer alan termal sular ile bunlara ait çamurların yanı sıra içilmek suretiyle içmece şeklinde ve soluma sureti ile tedavide kullanıma elverişliliklerinin Sağlık Bakanlığı’ nca belirlenmesi ve kullanılmasına izin verilmesi halinde bu nitelikteki sular da bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.

Yasal Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 12/3/1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa 27/10/1988 tarih ve 3487 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 1 hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte anılan;

Kanun: 12/3/1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

Bakanlık: Turizm Bakanlığını,

T.Y.İ.N. Yönetmeliği : 6/9/1993 gün ve 93/4811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Turizm Yatırım ve İşlemeleri Nitelikleri Yönetmeliği’ni,
Toplam Yatırım Tutarı: Termal suyun kullanıldığı termal otel, termal kür merkezi, açık-kapalı termal havuzlar gibi termal kompleksi oluşturan tesislerin donanımlı maliyet tutarı,

Termal Su : Sıcaklığı (20 C) üstünde olan, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde doğal olarak birikmiş ıSI ile ısınan, diğer sulara nazaran içerisinde daha fazla erimiş mineral, tuzlar, gazlar ve nadir elementler bulunan, yararlı radyoaktivite sınırında olabilen, şifa niteliği Sağlık Bakanlığı’nca ve tıbbi araştırmalarla belirlenmiş olan, yer üstüne doğal olarak çıkan veya çeşitli tekniklerle yer altından çıkarılan sıcak mineralize suları,

Termal Kaynak: Termal suların doğal olarak yeryüzüne çıktığı noktayı,

Termal Kaynak Debisi: Termal kaynaktan çıkan termal suların lt/sn, ton/saat ve benzeri gibi birimler ile ifade edilen boşalım miktarını,

Kaptaj : Termal suların doğal olarak veya mekanik yolla yeryüzüne çıkması esnasında yeraltı ve yerüstü suları ile karışmaması, kirlenmemesi, debi ve sıcaklıkları ile kimyasal bileşimlerinin değişmemesini sağlamak, sudaki gazların kaçmasını önlemek ve termal suları en iyi şekilde toplamak amacı ile özel teknikle yapılan toplama havuzu, kuyu, galeri, sondaj kuyusu ve benzeri tesisler ile bunların karışımından oluşan tesisleri,

Jeolojik-Hidrojeolojik Etüd: Termal suların oluşumu, ısınması, çıkış mekanizması, rezervuar (akifer) formasyon veya kayaçlar, jeolojik yapı ve tektonik, suların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile analizleri, korunma alanları, termal suların sıcaklık ve debi artırım imkan ve şekilleri, rezervuar potansiyeli, emniyetli üretim şekil ve miktarı gibi araştırma konusu ile ilgili diğer hususların açıklandığı ve ilgili bilim dallarının da yardımı ile konuya ilişkin olarak bilgi, teknik, uygulama, görüş ve önerilerin yer aldığı jeolojik harita, kesit, diyagram ve benzeri ekleri de içeren araştırma raporunu,

Termal Su Sondajı : Yapılan jeoloji-hidrojeoioji ve jeofizik etüdler sonunda yeraltında varlığı saptanan termal suların sondaj yapılarak yeraltından yer yüzüne çıkarılmasını,

Koruma/Alanları : Termal suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, debi ve sıcaklıklarının çeşitli etkenlerle değişmesini önlemek ve her türlü kirlenmeye karşı korunması amacı ile termal kaynak, kuyu ve sondaj kuyusu çevresinde jeolojik, hidrojeolojik verilere göre belirlenen alanları,

Rezervuar Akifer : Yeraltında ısınan termal suların ve/veya jeotermal akışkanların içinde toplandığı formasyon veya kayaca,

Sondaj Kuyusu : Yeraltında varlığı bilinen veya tespit edilmiş olan termal suyu yeryüzüne çıkarmak ve üretim yapmak için sondaj makineleri ile çeşitli çaplarda açılan kuyuları,

Sondaj Kuyusu Teçhizi : Sondaj yöntemi ile açılan sondaj kuyusunun emniyete alınması ve suyun kapte edilmesi için kuyu içine indirilen projelendirilmiş boru sistemi ile çimentolama ve çakıllamayı,

Artezyen: Yeraltındaki termal suyun; hidrolik sistem, rezervuar basıncı, gazların etkisi ile basınçla doğal olarak yeryüzüne fışkırma olayını veya termal suyun kuyulardan doğal olarak çıkışını,

Kuyu Üretimi : Kuyunun artezyen miktarı debisini veya çeşitli pompalar vasıtası ile kuyulardan teknik şartlara uygun biçimde çekilen termal suyu lt/sn., ton/saat gibi birimlerle ifade edilen miktar ve değerini,

Kuyu Verimi : Hidrodinamik dengeyi bozmadan devamlı olarak alınabilecek termal su miktarını,

Pompa Testi : Kuyuya indirilen pompalar yardımı ile çeşitli yöntemlerle yapılan pompalama denemeleri ile akifer ve kuyu parametrelerinin maksimum emniyetli üretim miktarları, kaynak ve kuyular ile yeraltı-yerüstü suları arasındaki ilişkinin, teknik verilerin testler ile belirlenmesini,

Günlük Toplam Termal Su Miktarı : Termal kaynak, kuyu ve sondaj kuyularından bir günde üretilen toplam termal su miktarını, lt/sn, t/h değerlerini,

Sahanın Termal Su Potansiyeli : Yapılan kuyu testleri sonunda yeraltındaki rezervuar formasyon veya fay zonundaki termal su sisteminden dengeyi bozmadan alınabilecek en fazla termal su miktarını,

Termal Kür Merkezi : İçinde tedavi amaçlı termal suyun kullanıldığı; sıra banyo, havuz banyosu, basınçlı duş, çamur banyosu, masaj, beden eğitimi, fizik tedavi ve uygun görülen diğer destek tedavi uygulamalarının yapıldığı, konaklama tesisine ısıtılmış kapalı bir geçitle bağlı olan, T.Y.İ.N. Yönetmeliği, diğer ilgili kanun ve bağlı yönetmeliklere uygun olarak yapılmış ve Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüş, belgelendirilmiş, kaplıca ismi ile de anılan tesisleri,

Yararlanılan Termal Su : Hak sahiplerinin yararlanmakta oldukları termal kaynak, kuyu ve sondaj kuyusundan sağlanan ve tedavi ve benzeri amaçlarla projesine uygun olarak kür merkezinde Bakanlık izni ile kullanılan termal su miktarını.

Yararlanılmayan Termal Su: Bakanlığın hak sahiplerine tedavi amacı ile kullanmasına izin verdiği termal su miktarından artan ve kullanılmayan, bu nedenle de başka yatırımcılara tahsis edilebilecek su miktarını,

Sıra Banyo : İçerisine bir insanı alabilecek büyüklükte küveti bulunan banyo uygulama mekanını

Tedavi Havuzu : Yalnız tedavi amaçlı termal su kullanılan havuzları,

Termal Havuz: Serbest kür veya rekreatif amaçlı termal suyun kullanıldığı havuzları,tanımlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler

Bakanlığın Yetki Alanı

Madde 5 – İlan edilen turizm alan ve merkezlerinde yer alan ve menfaatleri kamuya ait oldukları için Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki termal sular ile bu özellikteki termal suları kullanan hak sahibi tesis ve işletmelerde 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ve bu Kanuna ek madde olarak eklenen 3487 sayılı Kanuna göre; 927 sayılı “Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun”, 6977 sayılı “Madenlerin Aranma ve İşletilmesi Hakkında 4268 sayılı Kanun’un İkinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun” hükümleri doğrultusunda belirtilen kurumların yetkileri Bakanlığa aittir. Ancak, özel idarelerin rüsum ve temettü hakları saklıdır. Bakanlık;

a) Termal suları araştırarak sağlık ve termal turizm ile ilgili potansiyel alanları belirler. Potansiyel artırım çalışmalarını yapar.

b) Sağlık Bakanlığı’nca nitelik ve nicelikleri belirlenmiş olan termal suların, Bakanlıkça belgelendirilen tesis ve işletmelerde, sağlık ve termal amaçlı olarak kullanımını sağlar.

c) Kullanılmayan, artan termal suları yatırımcı ve işletmecilere tahsis eder.

d) Termal kaynakların boşalım debilerini, kuyuların pompasız ve pompalı olarak emniyetli üretim debileri ile maksimum-minimum üretim debilerini kuyu testleri ve ölçümlerle belirler.

e) Termal kaynak ve sondaj kuyularından üretilen günlük toplam emniyetli üretim miktarları ile toplam debinin belirlenmesi tesiste kullanılan ve kullanılması gerekli olan termal su miktarlarının belirlenmesi ile kullanılmayan, artan su miktarlarını saptar.

f) Tedavi amacı dışındaki amaçlar için termal suyun jeotermal enerjisinden entegre olarak; ısıtma, aircondition, soğutma gibi uygulamalarda kullanımına gerektiğinde izin verir.

Bu amaçlarla yapılan kullanımlarda aşırı üretim ve tekniğe aykırı uygulamalarla termal su rezervuarının olumsuz yönde etkilenmesinin önlenmesi (rezervuar beslenmesi için geribasım-reenjeksiyon ve benzeri uygulamalar) ile ilgili tedbirleri aldırtır. Geribasımda; kapalı ısı transferi sisteminden geçen ve ısı alımı dışında kullanılmamış, bakteriyolojik olarak kirlenmemiş termal su kullanımını sağlar.

g) Termal suyun kaynak ve kuyularda yeraltı ve yerüstü etkenlerle kirlenmesinin önlenmesi, kaynak koruma alanlarının belirlenmesi, çeşitli amaçlarla kullanıldıktan sonra atık termal suların çevre kirliliğine neden olmasının önlenmesi gibi gerekli teknik tedbirlerin alınmasını sağlar.

h) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca fiyat tarifelerini belirler.

Bakanlık; Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sağlık ve Çevre Bakanlıklarının da görüşlerini alarak bu konuda gerekli çalışmaları yapar veya ilgili Bakanlıklarca ve/veya meslek odalarınca ehil oldukları kabul edilen uzman kuruluşlar ve idarelere yaptırır.

Amaç Dışı Çalışmalarda Termal Su Çıkması

Madde 6 – Turizm alan ve merkezlerinde yapılan;

a) Kullanmaya yönelik soğuk yeraltı sularının aranması veya diğer amaçlara yönelik her türlü sondajlı çalışmalarda,

b) Tünel, galeri, kuyu, yarma, kanal, temel açma gibi her türlü yeraltı ve yerüstü faaliyetlerinde termal sulara rastlanılması veya su çıkması halinde ilgililer en geç 3 gün içerisinde durumu Bakanlığa ve en yakın mülki idare amirine bildirmek zorundadır.

Gerekli teknik tedbirler alınarak çıkan termal su kontrol altına alınıp, bu suyun diğer termal kaynak ve kuyuları etkilemesi, çevre kirliliği yaratması gibi olumsuz etkileri çalışmaları yapanlarca önlenir.

Termal suyun temiz olarak aktığı zaman analiz için yeterli miktarda termal su numunesi usulüne göre alınarak Sağlık Bakanlığınca uygun görülecek kurum ve kuruluşlara komple kimyasal analizi yaptırılır ve sonuç en kısa sürede Bakanlığa bildirilir. Konuya ilişkin kesin uygulamalar Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ilgili mülki amir tarafından yaptırılır.

Termal turizm alan ve merkezlerinde daha önce maden işletme ruhsatı alan maden işletmeleriyle termal su kullanım hakkını almış olan işletmelerin hak ve yükümlülükleri 3213 sayılı Maden Kanunu ve bağlı yönetmelikleri ile bu Yönetmelik hükümleriyle düzenlenir.

Üretime yönelik uygulamalar sonunda oluşacak olan sorunlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi ile Bakanlığın ortak kararına göre sonuçlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Termal Su Miktarı ve İhtiyacının Belirlenmesi Esasları

Termal Su Miktarının Belirlenmesi

Madde 7- Turizm alan ve merkezlerinde yer alan termal suların; mevcut, kullanılan, kullanılmayan ve/veya artan termal su miktarlarının tespiti 5 inci maddede belirtildiği şekilde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır,
Bu tespitler Yönetmeliğin yürürlük tarihini izleyen 12 ay içinde, daha sonra ilan edilen turizm merkez ve alanlarında ise ilan tarihinden itibaren en geç 12 aylık süre içerisinde yapılır.

Termal Su Miktarları ile Sıcaklıklarının Belirlenmesi

Doğa,doğatermal,doğa termal,esenköy,devremülk,tatilköyü,tatil,doğatermalesenköy,doğa termal esenköy,doğa esenköy,doga,dogatermal,doga termal,doga termal esenköy,doga devremülk,esenköy tatilköyü,doga esenköy tatilköyü

Madde 8- Termal tesislerin bulunduğu termal alandaki termal kaynak veya sondaj kuyularından çıkan ve üretilen termal su miktarları ile tesislerde halihazırda kullanılan, mevcut projelere göre kullanılması gereken, kullanılmayan, kullanılan miktardan artan termal su miktarlarının tespitinde bir günlük toplam üretim ve tüketim miktarları ile bu belirlemeye esas olacak diğer parametreler birlikte dikkate alınır,

a) Termal su, kaynaklardan elde ediliyorsa; termal kaynağın boşalım debisi (İt/sn veya ton/gün) ve sıcaklığı (C) termal kaynağın bir günlük toplam boşalım miktarı,

b) Termal su kuyulardan elde ediliyorsa; kuyu ve sondaj kuyusundan pompasız olarak artezyen şeklinde üretilen termal suyun debisi, kuyu içi ve kuyu dışı pompalar ile yapılan üretim debisi (İt/sn) ve sıcaklıkları (C),

c) Mevcut kuyulara ek olarak yeni kuyular açılması sureti ile sahada arttırılabilecek muhtemel termal su miktarının belirlenmesine ilişkin olarak da; sondaj kuyularının birbirini ve termal kaynağı etkileyip etkilemeyeceği, termal suların yeraltı suları ile olan ilişkilerinin kuyu testleri ile belirlenmesi, kuyuların toplam emniyetli maksimum verimlilikleri,gözönünde bulundurulacak parametrelerdendir.

Termal Su Miktarlarının Belirlenmesinde İhtilafların Çözümü

Madde 9- Bakanlıkça mevcut belge ve veriler termal su miktarlarının belirlenmesine yetmiyor ise, termal su ölçümü, test ve belirleme çalışmaları Bakanlıkça yapılır veya ilgili Bakanlıklar ve meslek odalarınca ehil oldukları kabul edilen uzman kuruluş ve idarelere yaptırılır.

Uyuşmazlık halinde; Bakanlıkça uygun görülecek uzman veya uzman kuruluşların katılımı ile ilgili Valiliğin başkanlığında kurulacak bir komisyon tespitleri yapar. Komisyon raporu en geç bir ayda Bakanlığa verilir. Ancak nihai ve kesin karar verme ve uygulama yetkisi Bakanlığa aittir.

Termal Tesislerin Termal Su İhtiyacının Belirlenmesi

Madde 10- Termal tesislerin ihtiyaç duyduğu termal su miktarları;

a) Bir kişinin günde bir kez banyo yapacağı var sayılarak sıra banyo tedavisinde yaklaşık 400 lt/gün/kişi termal su kullanılacağı,

b) Grup terapi havuzu ile rekreatif amaçlı havuzların büyüklük ve derinliğinin belirlenmesinde asgari olarak kişi başına 4 m2 havuz alanı ile 1,5 m. havuz derinliğinin oluşturacağı 6 m3 su hacmine gerek olduğu,

c) Tüm termal havuzlarda termal suyun havuz tabanından verilerek havuzun doldurulacağı ve havuz suyunun yüzeyden taşırılacağı, havuz suyunun en geç 6 saat içinde tamamen değişeceği,

d) Grup terapi havuzları ile termal su veya normal su karışımının kullanıldığı rekreatif amaçlı havuzlarda özel filtre ve dezenfeksiyon sistemi yanında hijyenik tedbirler alınacağı, havuz suyunun en geç 24 saatte bir değiştirileceği,

e) Termal suyun amaca uygun ve ekonomik biçimde kullanımının sağlanacağı,

f) Özel banyolarda ve özel tedavi havuzlarında en fazla 45 dakikada bir banyo değişimi olacağı ve çalışma süresinin maksimum 12 saat süreceğinin (en az 15 banyo) kabul edilece¬ği, termal suyun kullanılacağı tesisin tedavi amaçlı faaliyet süresinin günde 12 saat olacağı,

g) Açık ve kapalı termal havuzlar ile tedavi havuzları, banyolar, çeşitli duşlar, tedavi ve rekreatif amaçlı kullanılan ve kullanılacak olan tüm tesisler ve bağlı işletmelerin termal su ihtiyacının mevcut tesis ve projelerine göre hesaplanacağı,

h) Projesine ve teknik raporuna göre termal suyun jeotermal enerjisi ile termal kür oteli ve ona bağlı kür merkezi ile diğer eklentilerin termal su (jeotermal akışkan) ile ısıtılması ve soğutulması için gerekli ısı ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak olan termal su miktarının belirlenmesinde ısıtma projesinin esas alınacağı, jeotermal ısıtma için yapılan ısı transferinden sonra termal suyun özelliği değiştirilmeden 35-40 C derecedeki tedavi sıcaklığına düşürülerek kullanılacağı,

ı) Rezervuarın geri beslenmesi amacıyla sulama suyu, kanalizasyon, göl, deniz ve nehirlere verilemeyen kimyasal ve bakteriyolojik olarak kirlenmemiş, temiz mineralize termal suların gerektiğinde tekrar rezervuara geri basılacağı (reenjekte edileceği),hususları göz önünde bulundurularak belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Termal Suların Üretimi, Kullanımı, Tesislere Ait Şartlar

Termal Suların Üretim Şekli ve Miktarı

Madde 11- Termal su ihtiyaçları belirlenerek kullanım izni verilen işletmeciler, Bakanlıkça belirlenen miktardan fazla üretim yapamazlar. Ferdi ve ortak kullanımlarda kaynak veya kuyudan çıkan termal su otomatik sayaçtan geçirilerek ortak kullanım miktarı devamlı olarak belirlenir.

Bakanlıkça belirlenen miktardan fazla termal su üretimi yaparak diğer kaynak ve kuyuların etkilenmesine termal suyun debisinin azalmasına neden olan işletmeler neden oldukları zararları karşılarlar,

Aynı yerde ve aynı amaçla birden fazla sondaj kuyusundan termal su üretiliyorsa ortak etkilenmeler kuyu testleri ile önceden saptanır ve kuyuların aynı anda üretim yapmasına göre kullanılabilecek emniyetli üretim miktarları belirlenerek emniyetli termal su kullanım ve üretim izni Bakanlıkça verilir.

Meydana gelecek olumsuzlukları gidermek amacı ile gerekli araştırma ve iyileştirme çalışmaları ile alınacak teknik önlemler ve bununla ilgili donanım, araç ve gereç kullanımını Bakanlığın görüş ve iznine göre yatırımcı kendisi sağlar.

Ortak üretimden yararlanan yatırımcı ve işletmeciler bu önlemleri birlikte alırlar ve her türlü masrafları kullandıkları termal su miktarına göre ortak olarak kendileri karşılarlar. Bu konuda karar verme ve gerekli önlemleri almaya Bakanlık yetkilidir.

Doğal afetler, jeolojik olaylar, kuyu donanımı bozukluğu, kabuklaşma ile tıkanma gibi kimyasal etkenler yanında rezervuar basıncının doğal olarak azalması gibi nedenler ile artezyen miktarı ve termal suyun azalması halinde Bakanlık yeniden düzenleme yapmaya yetkilidir.

Termal Suların Aranması, Çıkarılması, Kullanılması

Madde 12- Bakanlıktan izin alınmak koşulu ile; turizm alan ve merkezlerinde yer alan termal suların çıktığı termal alanların jeolojik ve hidrojeolojik etüdleri, kaynak koruma alanları etüdü, termal suların aranması, termal su sondajları, termal su üretimi, kuyu donanım projeleri, kuyularla ilgili testler ve kuyu parametrelerinin saptanması, mevcut termal su miktarı ile potansiyelinin belirlenmesi, gerekli diğer teknik çalışmalar ve bu çalışmalara ait raporların jeoloji mühendislerince düzenlenmesi esastır, özel çalışanlarca hazırlanan bu raporlar Jeoloji Mühendisleri Odasınca onaylanır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan raporlarda bu koşullar aranmaz.

Termal suların; fizikokimyasal özelliklerinin korunarak taşınması, dağıtımı, termal suların kullanım sıcaklığına getirilmesi için gerekli sistemler ile termal tesislerin ve diğer yerlerin jeotermal enerji ile ısıtılması ve soğutulmasıyla ilgili proje ve uygulamalar jeotermal konusunda uzmanlaşmış mühendisler tarafından yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilir.

Termal Su Kullanımı ve İlgili Tesislere Ait Şartlar

Madde 13- Turizm alan ve merkezlerinde yer alan termal suyun ve bu suyun kullanıldığı tesislerdeki işletilme usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir :

a) Sağlık Bakanlığı veyahut onun uygun gördüğü uzman kurum ve kuruluşlar tarafından mineralize termal suların fiziksel-kimyasal analizi yapılarak belirlenen sonuçlara ve yapılan araştırmalara göre insan sağlığına olan olumlu etkinlikleri, endikasyon özellikleri saplanarak bir raporla belgelendirildikten sonra ancak 8-10 uncu maddelerde belirtilen esaslara göre Bakanlıkça öngörülecek miktarlarda ve Bakanlığın onayı ile sağlık ve tedavi amaçlı olarak termal tesislerde kullanılır.

b) Termal kaynak ve kuyular ve termal kür (kaplıca) çevresinin uygulama imar planı; termal kür merkezlerinde ve ilgili tesislerde yararlanılan termal suyun günlük toplam miktarı, banyo ve tedavi kapasitesi, kaynak koruma alanları gözönüne alınarak; Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7 nci maddesi, Turizm Alanlarında ve Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik ile Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanır ve Bakanlıkça onaylanır.

c) Sağlık ve tedavi amaçlı olarak termal sulardan yararlanılarak onaylı uygulama imar planı kapsamında yer alan termal kür üniteleri sağlık tesisleri olmakla Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığının görüşüne uygun bir şekilde projelendirilerek belgeli bir konaklama tesisinin tamamlayıcı bölümü olarak yapılıp işletilebilir.

Bakanlık bu tür işletmeleri ilgili mevzuattaki esas ve usullere göre belgelendirir.Tedavi (kür) üniteleri konaklama tesisinden ayrı binalarda ve kapalı geçitlerle bağlantılı olarak düzenlenir.

d) Bağımsız konaklama tesislerine kapalı bir geçitle bağlanan termal kür tesislerinin mimari, mühendislik, su dağıtım ve nakil, termal su ile ısıtma projeleri bu Yönetmelik yanında ilgili kanun ve yönetmelikler ile Bakanlık ve Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu esaslar ve gerekli teknik koşullara uygun olarak hazırlanır,

e) Sağlık Bakanlığınca şifa özellikleri belgelenen termal suyun kullanılacağı termal kür merkezi tesislerine (kaplıcaya) ait projelerin Bakanlık ile Sağlık Bakanlığınca birlikte belirlenmiş olan teknik koşullara uygunluğu Sağlık Bakanlığınca da onaylandıktan sonra kür merkezleri ile konaklama tesisi ve diğer birimlere ait projeler birlikte incelenerek belgelendirilmek üzere Bakanlığın görüş ve onayına sunulur. Projelerin Bakanlıkça 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile bağlı yönetmelikleri hükümlerine uygun bulunması halinde projeler onaylanarak tesise “Turizm Yatırım Belgesi” verilir.

Yatırımın tamamlandığının belirlenmesi halinde konaklama ve sağlık, tesislerine; Turizm Yatırım ve işletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlıkça “Turizm İşletme Belgesi” verilir,Tedavi amaçlı olarak termal tesisin işletmeye açılabilmesi için Sağlık Bakanlığından kaplıca izni alınması zorunludur.

f) İmar planında yer alan ve (c) bendinde belirtilen tesisler dışında kalan ve termal suyu sadece banyo-hamamda veya rekreatif amaçla kullanacak olan turizm belgeli konaklama tesisleri ile diğer turizm belgeli tesislere ancak 14 üncü maddede açıklanan şartlar ve Yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla Bakanlıkça termal su kullanım izni verilir.

Önceden yapılmış tesisler ile termal suyun konaklama tesisi içinde ihtiyaç ve tıbbi uygulama gereği kullanılma zorunluluğunun doğması ve bu tür özel uygulamaların gerekli ve yararlı olduğunun anlaşılması halinde termal suyun kullanılabilmesi için özelliğinin bozulmaması, uygun havalandırma ve hijyenik tedbirlerin alınması, suların periyodik olarak bakteriyolojik analizlerin yapılması ve diğer tüm tıbbi ve teknik önlemlerin alınması gereklidir.

Halen mevcut konaklama ve diğer tesislerinde termal su kullanan işletmeciler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişi ile birlikte Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Termal Suları Kullanım Hakkı, Su Talebi ve Başvuru Esasları

Termal Suları Kullanma Hakkı

Madde 14- Termal suları kullanma hakkı, gerçek kişiler yanında esas mukavelesinde belirlenen iştigal konuları içerisinde sağlık ve termal turizm yatırım ve işletmeciliği de yer alan ve Türk kanunlarına göre kurulmuş bulunan şirketler ile kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, yerel yönetimler ve yatırımcı sermaye ortaklı veya yabancı şirketlere tanınır.

Termal Suyun Kullandırılması

Madde 15- Turizm alan ve merkezlerinde bulunduğu halde kullanılmayan, tam olarak değerlendirilmediği için artan ve yeni bulunacak olan termal sular, ilgili valilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşleri de alınarak bu Yönetmelikte belirlenen koşullara göre yatırımcı ve işletmecilere Bakanlıkça kullandırılır.

Termal Su Talebi

Madde 16- Turizm alan ve merkezlerinde termal suları kendisine ait veya kiraladıkları termal tesislerde kullanacak olan yatırımcılar ile termal su sağlayarak mevcut tesislerini standartlara uygun hale getirecek ve geliştirecek olan işletmeciler bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak Bakanlığa müracaat ederek termal su talebinde bulunmak zorundadır.Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde turizm alan ve merkezlerinde bulunan termal suların dağıtımı ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilanen de duyurulur.

Kamu Arazileri ile Birlikte Termal Su Talebi

Madde 17- Turizm alan ve merkezleri içerisinde imar planları ile turizme ayrılarak Bakanlık tasarrufuna alınmış olan kamu arazilerinden yatırımcılara ilanen tahsisi uygun görülenlerin bulunduğu yerlerde termal suların da bulunması halinde bu sular, kullandırılacak arazi ile birlikte yatırımcılara Bakanlıkça verilir. Uygulamalar bu Yönetmelik yanında Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği ile Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Yatırımcıya tahsis edilecek kamu arazileri ile bu arazilerde bulunan ve yatırımcının kullanımına verilecek olan termal sular Bakanlık tarafından kamu arazisi ile birlikte ilan edilir.Müracaat şekil ve süresi, gerekli diğer bilgiler ile koşullar hazırlanacak şartnamede belirlenir.

Aynı turizm alan ve merkezlerinde birden fazla kamu arazisi ile birlikle termal su kullanımı veya ilanı söz konusu olduğunda termal suyun ortak kullanım amacıyla tesislere taksimi; arazi tesis özelliği, potansiyeli ve turizmdeki etkinliği dikkate alınarak gerçekleştirilir.

Termal Su Talebi Başvuru Şekli

Madde 18- Yönetmelik esaslarına göre termal su talebinde bulunacak olan yatırımcı aşağıdaki bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurur.

a) Dilekçe,

b) Talep edilen termal suyun; yeri, adı, sıcaklığı, debisi, çıkış ve üretim şekli, miktarı, varsa konu ile ilgili olarak 12. maddede belirtilen ve uzmanlarca hazırlanan jeoloji-hidrojeoloji etüd raporu, sondaj ve kaynak koruma alanları raporu,

c) Sağlık Bakanlığı’nca uzmanlığı kabul olunan kişi ve kurumlarca termal suyun analizinin yapılarak fiziko kimyasal özelliklerinin belirlenmiş olduğu komple analiz raporu ile bu rapora göre Sağlık Bakanlığınca uzmanlığı kabul olunan kişi ve kurumlarca termal suyun belirlenmiş olan endikasyon (şifa) özelliğini gösteren rapor,

d) Termal su ile kullanılacak tesisin bulunduğu arazinin mülkiyet durumuna ait bilgi ve belgeler (tapu senedi, kira sözleşmesi, izin, irtifak hakkı ve benzeri tasdikli suretleri), imar planı, alt-üst yapı durumu,

e) Termal suyun kullanılacağı tesisin; türü, sınıfı, kapasitesi, yan üniteleri, işletme şekli, düşünülen işletmeci kuruluş, pazarlanmasına ilişkin düşünceler, iç ve dış turizme yararı, tesisin yaklaşık maliyeti, yatırım zamanlama tablosu, planlanan finans kaynağı, öz kaynak ve kredi miktarı, şirketin nakit akışı, kullanılan ve artan termal suyun çevre kirliliğini önlemesi ve rezervuarın geri beslenmesi ile ilgili ve yatırımcı ve/veya işletmecinin taahhüdünü de içeren ön fizibilite raporu,

f) Yabancı veya Türk yatırımcıların kurdukları sermaye şirketinin; isim, unvan, adres, faaliyet alanları, iştirakleri, menkul-gayrimenkul mal varlıklarına ilişkin belgelerin onaylı ekleri, şirketin son 3 yıllık kâr-zarar cetvelleri, konu ile ilgili deneyimlerini gösteren referansları ile Ticaret Sicili Gazetesi,

g) Gerçek kişi müteşebbislerin bu maddelere ek olarak menkul, gayrimenkul mal varlıkları (belgelerin onaylı örnekleri), nakit durumu (Bankaca onaylı), son 3 yıllık vergi ödeme belgesi, iştiraki olduğu şirket veya şirketlerle hisse miktarı ile şirketlerin iştigal konularını içeren bilgiler.

Yatırımcılar termal su talebinde bulunmadan önce Bakanlıktan ön bilgi isteyebilirler. Bakanlık talepleri değerlendirerek kullanımına izin vereceği termal suyun miktarını veya talebin olumsuz bulunduğunu en geç 3 ay zarfında belirleyerek yatırımcıya duyurur.

İşlerin Takibi

Madde 19- Termal su talebinde bulunan yatırımcı ve işletmecilerin termal su kullanma izni ve belgesi ile diğer belgeleri alabilmek için Bakanlığa sundukları evrakın aslına uygunluğu noterlik veya ilgili kamu kurumlarınca onaylanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Termal Su Talebi Değerlendirilmesi, Belgelendirilmesi, Sözleşmeler ile Bedel ve Teminatlar

Başvuruların Değerlendirme ve Belgelendirmesi

Madde 20- 19 uncu maddede belirtilen şekilde tüm belge ve bilgilerin tamam olarak Bakanlığa teslim tarihinden itibaren Bakanlık; yatırımcının önerileri, finansman gücü, turizm ve termalizm konularındaki işletme deneyimi ile pazarlamaya ilişkin özel avantajlarını üç ay içinde değerlendirerek ön izin verilip verilmeyeceğini kararlaştırır ve yatırımcıya kararını yazılı olarak bildirir.

Yatırımcıya iletilecek ön izin kararında ayrıca yatırımcının kullanımına verilen su miktarı da belirlenerek yatırımcının bu tebligatı aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde;

a) Tutarı Bakanlıkça belirlenecek olan Teminat Mektubunu,

b) Yatırımın, ön izin sağlamak için yatırımcı tarafından Bakanlığa verilen ön fizibilite raporuna uygun olarak gerçekleştirileceğine dair noterden onaylı taahhütnameyi,Bakanlığa vermesi gerekir.

Bakanlık yukarıda anılan belgelerin kendisine ulaştırıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yatırımcıya termal su kullanım ön iznini verir. Ön izin süresi en fazla 12 aydır.

Yatırımcı ön izin süresi içerisinde yatırıma ilişkin uygulama projelerini Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğine uygun bir şekilde hazırlayarak Bakanlığa verir.

Bakanlık uygulama projelerini uygun gördüğü takdirde yatırımcıya Turizm Yatırım Belgesi verir. Yatırımcının işletme belgesi alması için gerekli olan süre ayrıca yatırım belgesi üzerine Bakanlıkça yazılır.

Termal Suyun Kiralanması, Bedeller ve Teminatlar

Madde 21- Kendisine Turizm Yatırım Belgesi verilen yatırımcı ile Bakanlık arasında termal suyun kullanımına ilişkin sözleşme imzalanır. Bu sözleşmede yatırımcıya kullandırılacak termal su miktarı, kullanım süre ve şartları ile yatırımcıdan alınacak rüsum tutarı ve ödeme şartları gösterilir.

Rüsum tutarı; ilgili valiliğin de görüşü alınarak yatırımcının başvuru tarihinde yürürlükte olan inşaat, birim maliyeti esas alınmak suretiyle hesaplanacak toplam yatırım maliyet tutarının % 01’i ile % 03’ü arasında Bakanlıkça belirlenir.

Yatırımcı ile Bakanlık arasında aktedilecek sözleşmenin düzenlenmesi ile birlikte daha önce Bakanlıkça verilen ön izin kesin izne dönüşür.

Yatırımcıya verilen kesin izin tarihi aynı zamanda kira akdinin başlangıç tarihi olup ödenmesi gereken rüsumlar da bu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde il özel idaresine peşinen ödenir.

Rüsum tutarları toptan eşya fiyat indeksleri dikkate alınarak her yıl yeniden Bakanlıkça belirlenir.Yatırımın, projesine uygun olarak subasman seviyesinin üzerine çıktığı Bakanlıkça belirlendiğinde teminat mektubu yatırımcıya geri verilir.

Belgeli termal turizm yatırımı Bakanlıkça onaylanan projelere uygun olarak tamamlandığında Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre yatırıma Turizm İşletme Belgesi verilir,Yatırımcının sözleşme hükümlerine aykırı davrandığının belirlenmesi halinde ayrıca ihbar ve ihtara gerek olmaksızın sözleşmesi iptal edilerek rüsum tutarı özel idareye irad olarak kaydedilir.

Yatırımcının kusuru olmaksızın, yatırımın gerçekleşmemesi ya da su kullanım hakkının kullanılmasını engelleyen nedenlerin varlığı halinde teminat yatırımcıya iade edilir.

Yatırımcı ayrıca herhangi bir hak talep veya iddia edemez. Ancak, aynı yerde veya başka bir alanda müsait ve tahsis edilememiş termal su kullanım imkanı varsa, dağıtımında, yukarıda anılan şekilde kendi kusurları dışındaki haklarını yitiren yatırımcılara Bakanlıkça termal su kullanım hakkı tanınır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Hakların Sona Ermesi, Sözleşmelerin Feshi

Hakların Devri

Madde 22- Yatırımcı ve işletmeciler; termal su kullanım haklarını ve sözleşme ile kullandıkları termal suların tamamını veya bir kısmını başka bir şahıs veya tüzel kişilere devredemez, kiralayamaz ve başka amaçlarla üçüncü şahısların yararına sunamazlar. Aksinin Bakanlıkça veya valilikçe belirlenmesi halinde verilen izin ve sözleşme feshedilerek alınan teminat ve rüsum özel idare tarafından irad kaydedilir.

Fesih ve Sonuçları

Madde 23- Bakanlıkla yapmış oldukları sözleşme hükümlerine uymayan, Yönetmelikte anılan şartları yerine getirmeyen ve belirlenmiş süreler içerisinde yatırım ve işletme belgelerini almayan, yatırımı gerçekleştirmeyen veya yatırımı onaylı plan, projelerinden farklı olarak gerçekleştiren, rüsum ödemede temerrüde düşen, tesisleri Turizmi Teşvik Kanunu’nun 6 ncı maddesinde belirlenmiş olan kurallara aykırı olarak kullanan ve 34 üncü maddesinde belirlenen şartların oluşumuna neden olan yatırımcı ve işletmecilerin belgeleri ve sözleşmeleri fesh edilir.

İlgili kanunlarda yer alan ceza hükümleri uygulanır ve alınan teminat yanında muaccel kira parası tutarı da irad kaydedilir. Hakkın feshi, ödenmemiş borçları terkin etmez.

Yatırımcı ve işletmeci bu konuda herhangi bir tazminat ve bedel talebinde bulunamaz. Bu durumda termal sular tespit edilecek yeni şartlara göre Bakanlıkça başka yatırımcı ve işletmecilere kullanmak üzere verilir.

Hak Süresinin Bitimi

Madde 24- Termal su izni kullanımına ilişkin sözleşme süresinin bitmesi ile yatırımcı ve işletmecinin tüm hakları sona erer. Bakanlık, amaca ve güncel şartlara uygun olarak termal su kullanım ve kira sözleşmesinin süresini gerekli ve uygun gördüğü takdirde uzatır.

Sözleşmelerin sona ermesi ile kuyu ve kaynak emniyeti bakımından; termal su kaptaj ve kuyu başı donanımları, aletleri ile teknik malzemeleri olduğu gibi ve hazırlanacak bir tutanakla Bakanlığa bırakılır. Kuyu ve kaynaklara verilecek zararlar kiracı tarafından tazmin edilir,

Madde 25- Termal su kullanım hakkının sona ermesi halinde tapu sicilleri üzerine termal su ile ilgili olarak konulmuş olan kısıtlayıcı kayıtlar Bakanlığın talebi üzerine terkin edilir.

Madde 26- Termal su kullanımına ilişkin sözleşme sona ermeden veya yatırımcının kusuru olmaksızın haktan yararlanma olanağının ortadan kalkması halinde teminatı yatırımcıya iade edilir. Yatırımcı bunun dışında Bakanlıktan herhangi bir hak ve bedel talep edemez.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Denetleme, Cezalandırma ve Koordinasyon

Denetleme ve Cezalandırma

Madde 27- Bu Yönetmelik hükümlerine göre termal su kullanım hakkını edinmiş bulunan turizm belgeli yatırım ve işletmeler; diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ncı maddelerinde belirtilen esaslara göre denetlenir ve cezalandırılır.

Madde 28- Turizm alan ve merkezlerinde bulunan belgeli termal turizm yatırım ve işletmeleri ile termal suların üretildiği ve kullanıldığı termal kaynak ve kuyuların koordinasyon ve denetim yetkisi münhasıran Bakanlığa aittir.

Bakanlık bu yetkisini kullanırken gerektiğinde ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili valilik ve yerel yönetimlerin yardım ve katkılarını ister.Sağlık ve çevre kirliliği ile ilgili denetim ve yaptırımlar ilgili kanunlar ile yetkili kılınan kamu kuruluşlarınca uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 29- Uygulamaya ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer almayan hususlarla ilgili olarak Bakanlık tebliğ ve genelgelerle düzenleme yapmaya yetkilidir.

Madde 30- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkındaki 3487 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra turizm alan ve merkezlerindeki termal sulardan turizm amaçlı kullanıma ek olarak çeşitli yöntemlerle elde edilebilecek; mineral, tuz, radyoaktif elementler, gaz ile benzerlerinin üretilmesi, satılması ve ihracı 3213 sayılı Maden Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat ile belirlenir.

Geçici Madde 1- Turizm alan ve merkezi içerisinde yer alan ve kendilerine 927, 6977 sayılı Kanunlar, eski fermanlar, Bakanlar Kurulu kararları ile tesislerinde termal suları kullanma hakkı daha önce kendilerine verilmiş olan ancak mevcut suyu tam olarak kullanmayan hak sahipleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde termal su kullanım hakkını tam olarak kullanacaklarını bildirmeleri ve taahhüt etmeleri koşulu ile uygulama ve işletmeye yönelik plan ve projelerini Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği ve 2634 sayılı Kanun ve bağlı yönetmeliklerinde belirlenen usul ve esaslara göre hazırlayacakları projelerini Bakanlığa vermeleri ve bu projelerin Bakanlıkça uygun görülmesi şartıyla mevcut termal sudan, Bakanlıkça projeye göre belirlenecek miktar kadar termal su kullanım hakkından yararlanmaya devam ederler.

Yukarıda açıklanan şekilde projelerini hazırlayarak belirlenen sürede Bakanlığa vermeyen hak sahiplerinin mevcut termal tesislerinin ihtiyacı olan termal su miktarı Bakanlıkça re’sen tespit edilir. Hak sahibi Bakanlıkça belirlenecek miktarda termal suyu tesisinde kullanır.

Geçici Madde 2- Geçici 1 inci maddede anılan tesislerin termal su kullanım hakkının devam edebilmesi için bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre Bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesi ve Su Kullanma İzni almaları zorunludur.

Geçici Madde 3- İl özel idaresi, belediye ve köy tüzel kişiliklerince işletilen veya kiraya verilen ve termal su kullanan tesis ve işletmelerin iş bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinde belirlenen esaslara göre Bakanlığa müracaat ederek termal su kullanım izni almaları zorunludur. Aksi halde Bakanlık Geçici 1 inci maddede belirlenen esasa göre işletmenin kullanacağı termal su miktarını re’sen belirler.

Doğa,doğatermal,doğa termal,esenköy,devremülk,tatilköyü,tatil,doğatermalesenköy,doğa termal esenköy,doğa esenköy,doga,dogatermal,doga termal,doga termal esenköy,doga devremülk,esenköy tatilköyü,doga esenköy tatilköyü

 

Tagged: , , , , ,

0 yorumlar